ISCBPL

Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego

Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (Polish National Group of The International Society for Clinical Biostatistics – PNG ISCB)

§ 1.      Stowarzyszenie zwykłe – Polska Grupa Narodowa Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej (Polish National Group of the International Society for Clinical Biostatistics – PNG ISCB) zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem  naukowym.

§ 2.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 210) oraz niniejszego regulaminu.

§ 3.      Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 4.      Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kraków.

§ 5.      Terenem działania Stowarzyszenia jest Polska.

§ 6.      Stowarzyszenie  używa znaków i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7.      Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 8.      Władzami Stowarzyszenia są:

§8.1.      Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,

§8.2.      Zarząd Stowarzyszenia, składający się z Prezesa Zarządu, Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Skarbnika, wybieranych podczas Walnego Zgromadzenia Członków na okres 3 lat.

§ 9.      Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10.   Celem Stowarzyszenia jest przyczynianie się do rozwoju biostatystyki w Polsce we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Biostatystyki Klinicznej (ISCB).

§ 11.   Cele działalności Stowarzyszenia mają charakter naukowy, badawczy i edukacyjny:

§11.1.    Stworzenie bazy do profesjonalnej komunikacji biostatystyków w Polsce,

§11.2.    Rozwój międzynarodowych kontaktów zawodowych,

§11.3.    Współpraca z innymi stowarzyszeniami zawodowymi w celu wzmocnienia i dalszego rozwoju biostatystyki jako dyscypliny naukowej,

§11.4.    Popularyzacja biostatystyki wśród pracowników naukowych, studentów i ogółu społeczeństwa.

§11.5.    Działalność publikacyjna skoncentrowana  na zagadnieniach biostatystycznych.

§ 12.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

§12.1.    Organizowanie konferencji i spotkań naukowych,

§12.2.    Uczestniczenie w różnych formach kształcenia organizując kursy specjalistyczne z zakresu biostatystyki,

§12.3.    Zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym,

§12.4.    Współpracę z instytucjami naukowymi oraz innymi podmiotami.

§ 13.   Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów oraz dotacji.

§ 14.   Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki:

§14.1.    Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, zamieszkującym w Polsce,

§14.2.    Przyjęcia nowych członków dokonuje się na podstawie złożenia deklaracji o wstąpieniu do Stowarzyszenia i opłaceniu składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy,

§14.3.    Członkowie Stowarzyszenia są pełnoprawnymi członkami Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej ISCB.

§14.4.    Członek ma prawo:

1)  wybierać i być wybieranym,

2)  uczestniczyć z głosem stanowiącym w Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia,

3)  zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4)  korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celem,

5)  brać udział w pracach, zgromadzeniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

§14.5.    Członek obowiązany jest do:

1)  przestrzegania regulaminu i uchwał Stowarzyszenia,

2)  regularnego opłacania składek członkowskich,

3)  czynnego uczestniczenia w realizacji celu/celów Stowarzyszenia,

4)  uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,

5)  dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§14.6.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1)  rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej w formie pisemnej,

2)  śmierci członka,

3)  w razie trwającej ponad rok zaległości w opłacaniu składek członkowskich, pomimo dwukrotnego uprzedniego (pisemnego lub przy pomocy poczty elektronicznej) wezwania członka Stowarzyszenia do uiszczenia zaległej kwoty,

4)  w razie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.

§14.7.    Skreślenia z listy członków lub wykluczenia dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§14.8.    Członek skreślony z powodu niezapłacenia składek może być przyjęty ponownie w poczet członków Stowarzyszenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

§14.9.    Wykluczenie ze Stowarzyszenia następuje z powodu:

1)  nieprzestrzegania postanowień regulaminu lub uchwał Stowarzyszenia,

2)  podejmowania działania na szkodę Stowarzyszenia lub rażąco sprzecznych z jego celem/celami.

§14.10.  Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia informacji o wykluczeniu. Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 15.   Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia i Uchwały Stowarzyszenia

§15.1.       Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§15.2.       Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia może być Zwyczajne bądź Nadzwyczajne.

§15.3.       Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia odbywa się co trzy lata.

§15.4.       Walne Zgromadzenie Członków:

1)  zwołuje Prezes Zarządu,

2)  kierowane jest przez przewodniczącego zgromadzenia,

3)  przebieg zgromadzenia jest protokołowany przez Sekretarza Walnego Zgromadzenia,

4)  protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia.

§15.5.       Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia należą w szczególności:

1)  dokonywanie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

2)  przyjmowanie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia,

3)  rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu  Stowarzyszenia,

4)  decydowanie o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia,

5)  wybieranie i odwoływanie członków Zarządu  Stowarzyszenia,

6)  ustalanie wysokości składki członkowskiej,

7)  rozpatrywanie odwołań w sprawach wykreślenia członków z listy członków Stowarzyszenia.

§15.6.       Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Stowarzyszenie odbywa się w drugim terminie – po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim członków Stowarzyszenia.

§15.7.       Uchwały Zgromadzenia Członków podejmowane są podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia, zwykłą większością głosów, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

§15.8.       Zmiana regulaminu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały podjętej podczas Walnego Zgromadzenia Członków, większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§15.9.       Prezes zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia:

1)  z własnej inicjatywy,

2)  na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia, zgłoszony na piśmie Zarządowi  Stowarzyszenia.

§ 16.   Do zakresu działania Prezesa Zarządu Stowarzyszenia należy:

1)  reprezentowanie Stowarzyszenia,

2)  skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,   

3)  realizacja uchwał Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.